گزارش زمين لرزه بیست و هفتم فروردین ماه 1395(پانزدهم آوریل 2016) کیوشو- ژاپن، با بزرگای M=7