گزارش زمين لرزه پنجم اردیبهشت‌ماه 1394(بیست و پنجم آوریل 2015) خاور- جنوب خاوری لامجونگ نپال، با بزرگای MW=7/8