گزارش زمین‌لرزه 85/1/5 فین بندرعباس

ارزیابی اولیه و فوری زمینلرزه جنوب غرب فین – بندرعباس ML=5.4

توسط: مهدی زارع ، دانشیار زلزله شناسی مهندسی، پژوهشکده زلزله شناسی

زمینلرزه ساعت 10:58 بامداد به وقت محلی 85/1/5 در منطقه شمال غرب بندرعباس در حدفاصل بخش های رویدر و فین به شدت احساس شد.
بزرگا در شبکه ملی باند پهن ایران (INSN( ML=5.4 و همچنین براورد سریع عمق مقدار 14 کیلومتر را نشان می دهد.
گزارش های اولیه از ستاد حوادث غیرمترغبه خسارتهای جزئی به صورت ترک در دیوار منازل (در روستای بناب در نزدیکی رویدر) و همچنین وقوع زمینلغزش – به صورت ریزش کوه در حد فاصل فین و رویدر نشان می دهد.
رخداد زمینلرزه در منطقه مسبوق به سابقه بوده به ویژه در فوریه 1994 – بهمن 1372- زمینلرزه‌های متعدد با بزرگای بین 4تا6 در منطقه فین ثبت شد. همچنین لرزه ه خیزی چهار ماه منطقه عمومی بندرعباس با رخداد زمینلرزه 84/9/6 قشم- خلیج فارس (Mw6.0) و همچنین زلزله 84/12/9 بخش فاریاب با بزرگای Mw5.9 و همچنین وقوع زلزله‌های متعدد با بزرگای کم تا متوسط – تا بزرگای 6.0- درمنطقه مشخص می شود. رخداد زلزله‌های در این منطقه با جنبائی روندهای بنیادی لرزه زا با راستای شمال شرق-جنوب غرب و در نزدیکی پهنه برخورد ساختاری بندر عباس -میناب – زندان توجیه می شود. پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه از نیمه آذرماه 84 و پس از رخداد زمینلرزه 84/9/6 شبکه لرزه نگاری ناحیه ای در منطقه زلزله زده ایجاد کرده است. این شبکه که با هدایت آقای دکتر یمینی فرد، استادیار زلزله شناسی پژوهشگاه در منطقه در حال کار است در مدت چهار ماه گذشته کلیه داده‌های لرزه نگاری از جمله زلزله 85/1/5 را ثبت نموده است. داده‌های رقمی این زلزله نظیر تمام زلزله‌های با بزرگای بیش از M=4.0 از وب سایت پژوهشگاه قابل دسترسی است.

Fin_pic1
شکل-1 نگاشت های ثبت شده در شبکه ملی باند پهن ایران
  Fin_pic2

شکل-2: کانون زمینلرزه 85/1/5 فین بندرعباس و :نقشه گسلهای اصلی شمال بندرعباس-تنگه هرمز و پیرامون که بر روی آن زمین لرزه‌هی دستگاهی بیشتر و مساوی 5 نشان داده شده است

 Fin_pic3

شکل-3: کانون زمینلرزه 85/1/5 فین بندرعباسو نقشه روند های ساختاری مهم در پهنه تنگه هرمز(بر روی نقشه زمین شناسی).