گزارش فوری زمین لرزه چهارم مهرماه 1384 شرق میانه

گزارش فوری زمین لرزه چهارم مهرماه 1384 شرق میانه
تهیه کننده: دکتر غلام جوان دولوئی و دکتر مهدی زارع

پژوهشکده زلزله شناسی ، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

زمینلرزه ای با بزرگی ML=4.9 ( در مقیاس محلی ریشتر و Mb=5.1 ( در مقیاس امواج پیکری) در ساعت 27: 22 به وقت محلی شبانگاه چهارم مهرماه 1384 در فاصله یازده کیلومتری شرق میانه رخ داده است. رو مرکز این رویداد براساس لرزه نگاشت های ثبت شده در دوازده ایستگاه لرزه نگاری باند پهن شبکه ملی ایران وابسته به پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در مختصات ‌جغرافیایی 37.35 درجه عرض شمالی و 47.80 درجه طول شرقی و در عمق 16 کیلومتری از سطح زمین محاسبه شده است. لازم به یادآوری است که در طی چند ماه اخیر منطقه بین بستان آباد- سراب و میانه از نظر لرزه خیزی فعالیت قابل توجهی را نشان داده است. در این راستا چندین زمینلرزه در شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه قبلاً ثبت و پردازش شده اندکه در وب سایت پژوهشگاه قرار دارند. احتمالاً گسل مسبب این زمینلرزه دارای راستای تقریبی شمال شرق- جنوب غرب می باشد که به صورت یک سیستم از مجموعه گسله‌ها و شکستگی های موازی هم از شمال شرق میانه تا جنوب غرب میانه در نزدیکی کنگاور امتداد یافته اند ( شکل 1). لرزه نگاشت های ثبت شده در شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه در شکل (2) نشان داده شده است. فهرست رویدادهای لرزه ای شش ماهه اول سال 1384 در گستره یکصد و پنجاه کیلومتری میانه رخ داده اند در جدول (1) میانه- سراب و بستان آباد در یکصد سال اخیر رخ داده اند که فهرست آنها در وب سایت پژوهشگاه قرار دارد.
تعیین محل رومرکز این زلزله نشان می دهد که این رویداد احتمالا مرتبط بایکی از راستاهای گسلی با روند شمال شرق – جنوب غرب درشرق میانه و جنوب سراب است. این روند در حدود میانه به راستای غالب شمال غرب – جنوب شرق سامانه گسلی تبریز – زنجان می رسد. ساز و کار غالب این گسلهای با روند شمال شرق – جنوب غرب در منطقه مذبور امتدادلغز چپگرد است. به هر حال از نظر جنبا شدن یک روند مهم در سامانه گسله تبریز زنجان و اهمیت لرزه خیزی گذشته منطقه – به ویژه زلزله‌های تاریخی آذربایجان و تبریز- باید به این زلزله و جنبا شدن این روند گسله توجه نمود. مطالعات مفصل تر به این منظور در پژوهشکده زلزله شناسی دنبال خواهد شد.

mianeh_1

شکل(1): مرکز سطحی زمینلرزه 1384/7/4 بر روی نقشه تکتونیک ایران و موقعیت شهرها و گسلهای منطقه.

لرزه نگاشت های ثبت شده در شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه در شکل (2) نشان داده شده است. فهرست رویدادهای لرزه ای شش ماهه اول سال 1384 در گستره یکصد و پنجاه کیلومتری میانه رخ داده اند در جدول (1) میانه- سراب و بستان آباد در یکصد سال اخیر رخ داده اند که فهرست آنها در وب سایت پژوهشگاه قرار دارد.

جدول(1): فهرست رویداد های لرزه ای شش ماه اول سال 1384 در گستره 150 کیلومتری میانه

mianeh_2

mianeh_3

شکل(2): لرزه نگاشت های زمینلرزه شامگاه 1384/7/4 میانه بر روی لرزه نگارهای باند پهن پژوهشگاه