گزارش نصب شبکه موقت لرزه نگاری در منطقه زلزله زده آوج توسط پژوهشکده زلزله شناسی

مقدمه: زمینلرزه ای با بزرگی (6/5= Mw) صبحگاه اول تیر ماه 1381 منطقه آوج از توابع شهرستان بوئین زهرا را به لرزه درآورد. این زمینلرزه و پسلرزه‌های آن 7 روستای (چنگوره، آبدره، حسن آباد، نقاش، نیارج، خنداب و کرتل) منطقه را به طور صددرصد تخریب نمود و به بیش از 80 روستای دیگر به میزان 50% تا 90% آسیب وارد آورد. در اثر این زمینلرزه شهر آوج که متأسفانه برروی آبرفتهای جوان کواترنر با گسله‌های توانمند بنا شده بود بیش از 50% تخریب شد (عکس). کم عمق بودن کانون زلزله و قدرت بالای آن باعث شد تا منطقه وسیعی از استانهای قزوین، زنجان و همدان در اثر این زمینلرزه متحمل آسیبهای فراوانی گردد.
پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در راستای شناسایی توانمندی گسلهای فعال منطقه، نحوه توزیع و روند مهاجرت پسلرزه‌ها، مکانیسم گسل فعال مسبب زمینلرزه اصلی و سایر فرایندهای زلزله شناختی، اقدام به نصب یک شبکه لرزه نگاری موقت به مدت سه هفته با توانمندی 20 ایستگاه تک مولفه ای (TAD) و 6 ایستگاه سه مولفه ای (Reftek) به منظور ثبت پسلرزه‌ها از دوم تیر ماه 1381 نمود (نقشه 1). شبکه لرزه نگاری موقت نصب شده در منطقه زلزله زده آموج در طی سه هفته بیش از 5 هزار پسلرزه با بزرگی هایی در محدوده 0/5 تا 4/8 در مقیاس محلی ریشتر را ثبت نموده است. مطالعات تخصصی برروی پسلرزه‌های ثبت شده در حال انجام است.
طراحی و نصب شبکه موقت لرزه نگاری: در تاریخ دوم تیر ماه 1381 یک اکیپ عملیاتی با تجهیزات کامل لرزه نگاری به منطقه زلزله زده آوج اعزام گردید. اکیپ عملیاتی متشکل از کارشناسان ارشد زلزله شناسی دستگاهی و ژئوتکنیک لرزه ای پس از بازدیدهای اولیه از منطقه و بررسی میزان خرابی ها در اثر زمینلرزه اصلی اقدام به طراحی یک شبکه موقت لرزه نگاری برای ثبت پسلرزه‌ها نمودند. پس از طراحی شبکه، عملیات نصب ایستگاهها شروع گردید که این عملیات سه روز طول کشید. پس از تخلیه اطلاعات پسلرزه‌های ثبت شده در ایستگاههای لرزه نگاری و بررسی های اولیه از فراوانی وقوع پسلرزه‌ها در هر ایستگاه، اقدام به تصحیح و تکمیل آرایش ایستگاهها در شبکه موقت لرزه نگاری گردید (جدول 1 و نقشه 1). محل ایستگاههای لرزه نگاری حتی الامکان برروی سنگ بستر (Bed Rock) انتخاب شده است هر چند به خاطر تأمین امنیت تجهیزات لرزه نگاری محل ایستگاهها نزدیک به روستاهای منطقه در نظر گرفته شده است.
بررسی موقعیت ایستگاههای لرزه نگاری: شبکه لرزه نگاری موقت منطقه آوج متشکل از 26 ایستگاه لرزه نگاری می باشد. مختصات ‌جغرافیایی ایستگاهها، کد ایستگاه و نام نزدیکترین روستا یا شهر به ایستگاه در جدول (1) خلاصه شده است. به منظور آشنایی با موقعیت ایستگاه خلاصه ای از مشاهدات ژئومرفولوژی، زمین شناختی و زمینلرزه شناختی هر ایستگاه ارائه شده است. (توضیحات بیشتر) به عنوان نمونه نمونه لرزه نگاشتهای یکی از پس لرزه‌های ثبت شده در هفت ایستگاه لرزه نگاری موقت پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه در شکل1 نشان داده شده است. این پسلرزه‌ها با بزرگی (ML=4.8) در مقیاس محلی ریشتر در تاریخ 1381/4/18 در ساعت 17:58:56 به وقت محلی در نقطه ای به مختصات 35/4510 عرض شمالی و 48/5644 طول شرقی و در عمق حدود 14 کیلومتری از سطح زمین در منطقه زلزله زده بوقوع پیوسته است (نقشه 2).

تقدیر و تشکر

بدینوسیله از جناب آقای دکتر مختاری ریاست محترم پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه به منظور فراهم نمودن زمینه استفاده از تجهیزات لرزه نگاری و راهنمایی های ارزنده در طراحی و هدایت امور شبکه موقت لرزه نگاری تقدیر و تشکر می شود. از آقای دکتر تاتار به لحاظ راهنمایی های نرم افزاری بازدید از منطقه و هماهنگی در اعزام اکیپ عملیاتی و از مشاوره آقای مهندس حق شناس در نصب و تعیین محل برخی ایستگاهها تشکر می شود. از آقایان مهندس فاتحی و قاسمی به خاطر همکاری صمیمانه در برداشت داده‌ها و تخلیه اطلاعات تجهیزات شبکه لرزه نگاری طی مدت دو هفته تقدیر و تشکر می گردد. آقایان مسعودی و ذوالفقاری که با حوصله و پشتکار قابل تحسین مدت سه هفته به طور پیوسته مسئولیت رانندگی اکیپهای عملیاتی را بعهده داشتند تشکر می شود. از آقایان مهندس حیدری، فرهبد و آساتوریانس به لحاظ کمک در تهیه برخی از نقشه‌ها و شکلهای گزارش تشکر می شود. از سرکار خانمها اله‌یارخانی و حسن‌زاده که امور طراحی، تنظیم و صفحه‌آریی گزارش را به عهده داشتند و از سرکار خانمها پناهان و صفایی که تایپ گزارش را متقبل شده اند، صمیمانه تشکر می شود.

با احترام و تشکر مجدد
جوان

Station Code Latitude. N Longitude. E Elevation Comments
‌ ‌ABGR‌ ‌ ‌ ‌35.7604‌ ‌ ‌ ‌49.2827‌ ‌ ‌ ‌1645‌ ‌ ‌ ‌Abgarm‌ ‌
‌ TABL ‌ ‌35.8172‌ ‌ ‌ ‌49.0843‌ ‌ ‌ ‌1631‌ ‌ ‌ ‌Tableshkin‌ ‌
‌ ‌ABDR‌ ‌ ‌ ‌35.7902‌ ‌ ‌ ‌49.0147‌ ‌ ‌ ‌1846‌ ‌ ‌ ‌Abdarreh‌ ‌
‌ ‌BESH‌ ‌ ‌ ‌35.713‌ ‌ ‌ ‌49.2188‌ ‌ ‌1753 ‌ ‌Beheshtian‌ ‌
‌ ‌BIAB‌ ‌ ‌ ‌35.6971‌ ‌ ‌ ‌49.1361‌ ‌ ‌ ‌1970‌ ‌ ‌ ‌Biab‌ ‌
‌ ‌SOLT‌ ‌ ‌ ‌35.5287‌ ‌ ‌ ‌49.1733‌ ‌ ‌1392 ‌ ‌Soltanbolagh‌ ‌
‌ ‌BERJ‌ ‌ ‌ ‌35.6038‌ ‌ ‌ ‌48.9347‌ ‌ ‌ ‌2257‌ ‌ ‌ ‌Jirbanloo‌ ‌
‌ ‌CHOP‌ ‌ ‌ ‌35.6621‌ ‌ ‌ ‌48.8396‌ ‌ ‌ ‌2205‌ ‌ ‌ ‌Chopoghloo‌ ‌
‌ ‌AZNA‌ ‌ ‌ ‌35.7604‌ ‌ ‌ ‌48.8679‌ ‌ ‌ ‌2311‌ ‌ ‌ ‌Aznab‌ ‌
‌ ‌MASH‌ ‌ ‌ ‌35.7871‌ ‌ ‌ ‌48.9201‌ ‌ ‌ ‌1977‌ ‌ ‌ ‌Mashhad‌ ‌
‌ ‌BIGL‌ ‌ ‌ ‌35.8298‌ ‌ ‌ ‌49.1924‌ ‌ ‌ ‌1887‌ ‌ ‌ ‌Biglar‌ ‌
‌ ‌AGCH‌ ‌ ‌ ‌35.4838‌ ‌ ‌ ‌49.1045‌ ‌ ‌ ‌2081‌ ‌ ‌ ‌Aghchai‌ ‌
‌ ‌HALD‌ ‌ ‌ ‌35.6383‌ ‌ ‌ ‌49.3141‌ ‌ ‌ ‌1974‌ ‌ ‌ ‌Haledar‌ ‌
‌ ‌AZON‌ ‌ ‌ ‌35.8785‌ ‌ ‌ ‌48.8203‌ ‌ ‌ ‌1847‌ ‌ ‌ ‌Azonbar‌ ‌
‌ ‌YING‌ ‌ ‌ ‌35.9222‌ ‌ ‌ ‌49.0473‌ ‌ ‌ ‌1969‌ ‌ ‌ Yingkand
‌ ‌STAL‌ ‌ ‌ ‌35.4612‌ ‌ ‌ ‌49.4941‌ ‌ ‌ ‌2223‌ ‌ ‌ ‌Stalaj‌ ‌
‌ ‌TOZL‌ ‌ ‌ ‌35.6416‌ ‌ ‌ ‌48.6204‌ ‌ ‌ ‌1946‌ ‌ ‌ ‌Tozloo‌ ‌
‌ ‌DASH‌ ‌ ‌ ‌35.8017‌ ‌ ‌ ‌48.6961‌ ‌ ‌1950 ‌ Dashtapeh
‌ ‌KOND‌ ‌ ‌ ‌35.7028‌ ‌ ‌ ‌48.9799‌ ‌ ‌ ‌2199‌ ‌ ‌ Khondab
‌ ‌DAST‌ ‌ ‌ ‌35.9035‌ ‌ ‌ ‌48.9144‌ ‌ ‌ ‌-‌ ‌ ‌ ‌Dashtak‌ ‌
‌ ‌KAMI‌ ‌ ‌ ‌35.7414‌ ‌ ‌ ‌48.9377‌ ‌ ‌ ‌-‌ ‌ ‌ ‌Kamishkan‌ ‌
‌ ‌SAID‌ ‌ ‌ ‌35.7536‌ ‌ ‌ ‌49.0813‌ ‌ ‌ ‌-‌ ‌ ‌ ‌Saidabad‌ ‌
‌ ‌TORK‌ ‌ ‌ ‌35.4950‌ ‌ ‌ ‌48.9571‌ ‌ ‌ ‌-‌ ‌ ‌ ‌Torktapeh‌ ‌
‌ ‌ ‌NAGH‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌35.6563‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌49.1107‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌2050‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌Naghash‌‌ ‌
‌ ‌ ‌AVAJ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌35.5760‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌49.2221‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌1341‌‌ ‌ ‌Avaj‌

نقشه 1- موقعیت ایستگاههای لرزه نگاری در شبکه موقت نصب شده در منطقه زلزله زده آوج

 

Pick02

map2

نقشه 2- موقعیت پسلرزه (1381/4/18) ثبت شده در شبکه موقت لرزه نگاری پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه محل پسلرزه با علامت دایره (قرمز رنگ) و ایستگاههایی که پسلرزه را ثبت نموده اند با رنگ سبز (علامت مثلث) و سایر ایستگاههای شبکه با رنگ مشکی مشخص شده اند.

focal01

شکل 2: سازوکار کانونی پسلرزه 81/4/16 که در نقطه ای به مختصات 35/741 عرض شمالی و 48/942 طول شرقی با بزرگی 3/2 در مقیاس محلی ریشتر در منطقه زلزله زده آوج بوقوع پیوسته است.