زمین لرزه‌های چهارشنبه 83/7/15 تا شنبه 83/7/25 منطقه جیرفت، راور و کوهبنان در جنوب شرقی ایران

زمینلرزه‌های متعددی در روزهای چهارشنبه 83/7/15 تا شنبه 83/7/25 در ناحیه جیرفت در جنوب شرق و زرند و راور در شمال و شمال شرق استان کرمان در شبکه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ثبت شده است. براساس اطلاعات بدست آمده در سه ایستگاه کرمان، بندر عباس و زاهدان نسبت به تعیین کانون و رومرکز این زلزله‌ها در فاصله کمتر از یک ساعت بعد از رخداد آنها اقدام گردید. بزرگترین زلزله‌ها در چند روز گذشته در ساعت 46: 14 به وقت محلی چهارشنبه 83/7/15 با بزرگای5/1، در ساعت 47: 10 بامداد به وقت محلی پنج شنبه 83/7/16 با بزرگای 4/3 و در ساعت 24: 16 به وقت محلی در روز پنج شنبه 83/7/16 با بزرگای 5/0 رخ داده است. کانون این زلزله‌ها در ناحیه‌های جنوب شرق و غرب جیرفت واقع است. عمق این زلزله‌ها به ترتیب از 10 تا 15 کیلومتر تعیین شده است.
همچنین زلزله شمال شرق زرند با بزرگای 4/1 در ساعت 21: 8 بامداد پنج شنبه 83/7/23 و زلزله شمال شرق راور با بزرگای 5/1 در ساعت 28: 9 بامداد همانروز در شمال استان کرمان رخ داده است. عمق این زلزله‌ها نیز از 13 تا 16 کیلومتر برآورد شده است.
زلزله‌های ناحیه جیرفت در محدوده گسلهای بنیادی سبزواران شرقی و غربی که روند عمومی شمالی- جنوبی داشته و از غرب و شرق جیرفت (سبزواران) عبور می نمایند، اتفاق افتاده است. گسلهای یاد شده هر دو به عنوان گسلهای جوان و بالقوه فعال کشور شناخته می شوند. البته یکی از زلزله‌ها در محدوده غرب گسل سبزواران غربی اتفاق افتاده است. همچنین زلزله‌های ناحیه راور و زرند نیز در پیرامون گسل های راور و کوهبنان در شمال استان کرمان با روندهای شمال غرب – جنوب شرق اتفاق افتاده که یکی دیگر از روندهای مهم بنیادی در این منطقه است. منطقه یاد شده از نظر لرزه خیزی به عنوان ناحیه ای بسیار لرزه خیز شناخته می شود. بدیهی است که ناحیه کرمان در جنوب شرق ایران همواره به عنوان منطقه ای بسیار لرزه خیز شناخته شده و رخداد زلزله‌های پیاپی در این ناحیه به ویژه پس از زمین‌لرزه 82/10/5 بم نمایانگر فعال بودن پوسته در پهنه یاد شده می باشد. اطلاعات کسب شده پس از جمع آوری کلیه داده‌های لرزه ای شبکه لرزه نگاری پژوهشگاه و بررسی های دقیق تر تدقیق خواهد شد.
همانطور که در گزارش شناسایی پژوهشگاه از زلزله 1382 بم آمده بود وقوع این زلزله‌ها نشانگر آن است که منطقه جیرفت در شرایط کنونی در خطر رخداد زلزله‌های مخرب با شدت زیاد قرار دارد، چرا که با رخداد زلزله‌های اخیر احتمال اینکه قطعات بزرگتری از گسلهای سبزواران غربی و شرقی فعال شوند (به ویژه در ناحیه ای که از مجاورت شهر جیرفت می گذرند) وجود دارد، و به این سبب احتمال وقوع زلزله شدیدتر، بالا است. همچنین با عنایت به رخداد زلزله سال 1356 زرند (باب تنگل) در شمال کرمان و لرزه خیزی اخیر همین ناحیه می توان احتمال گسیخته شدن گسل های راور و کوهبنان در شرایط حاضر را در قطعات بزرگتر و درنتیجه امکان رویداد زلزله بزرگتر را تأئید نمود.

jiroft