زمین لرزه 17 مهر ماه 1383 منطقه آق قلعه (گرگان)

براساس تحلیل لرزه‌نگاشت‌های ثبت شده در ایستگاههای باند پهن شبکه لرزه‌نگاری، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، زمین‌لرزه زیر بوقوع پیوست:

  • زمان وقوع زلزله: ساعت 1:16به وقت محلی
  • محل وقوع: شمال گرگان به مختصات 54/56 درجه طول ‌جغرافیایی و 37/35 درجه عرض ‌جغرافیایی
  • بزرگای: 6=ML امواج محلی

رویداد اصلی در منطقه گرگان بلافاصله با پسلرزه‌های متعددی دنبال گردید که از میان بیش از 20 پسلرزه ثبت شده در شبکه لرزه‌نگاری باند پهن پژوهشگاه، تعداد 4 پسلرزه که دارای بزرگای بیش از 4 بوده و با دقت خوبی تعیین محل شده‌اند

بدیهی است شناسایی دقیق گسل مسبب زمین‌لرزه، تعیین ابعاد گسلش و سازوکار کانونی آن پس از بازگشت گروه شناسایی و بررسی‌های زمین‌شناسی و پردازش و تفاسیر داده‌های ثبت شده در شبکه لرزه‌نگاری محلی نصب شده در منطقه میسر خواهد بود.

Date
(yyyy/mm/dd)
Time
(UTC)
Latitude Longitude Depth mb Ms ML Mw Region
2004/10/08 13:45:47.7 37.46 54.66 15 4.9 North-West of Gonbadkavos
2004/10/08 01:49:16.6 37.68 54.81 15 4.1 West of GonbadKavos
2004/10/07 23:21:01.4 37.59 54.72 15 4.3 North-West of Gonbadkavos
2004/10/07 23:02:48.2 37.61 54.58 15 4.2 North-West of Gonbadkavos
2004/10/07 21:46:15.6 37.35 54.56 14 6.0 North-West of Gonbadkavos

E041007214615