گزارش مقدماتی شناسایی زلزله 5 دی ماه 1382 بم

زمین ‌لرزه روز جمعه 5/10/82 بم در مختصات جغرافیایی°58/3 شرقی و° 29 شمالی با بزرگای Mw=6/5 رخ داد و موجب کشته شدن بیش از 41000 نفر و مجروح گردیدن بیش از 30000 نفر گردید این  زمین‌لرزه در امتداد گسل شناخته شده بم و با عمق کانونی حدودkm 8 بوقوع پیوست. براساس شتابنگاشتهای تصحیح نشده ارائه شده توسط سازمانهای مختلف ذیربط، بیشینه شتابی مؤلفه افقی زلزله برابر با g0/8 بوده است. مؤلفه قائم بیشینه شتابی تقریباً برابر با شتاب ثقل داشته که مقداری قابل توجه می‌باشد. شدت این زمین‌لرزه در شهر بم 9 در مقیاس EMS تخمین زده شد.
گزارش مقدماتی زیر حاصل بازدید سه روزه از 82/10/6 لغایت 82/10/8 گروه شناسایی مناطق زلزله زده پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به سرپرستی دکتر ساسان عشقی از مناطق زلزله زده بم می باشد.

bam_rep_f bam_rep_e