گزارش مقدماتی زمين‌لرزه 21 آبان‌ماه 1396 سرپل ذهاب استان کرمانشاه با بزرگای گشتاوری 7/3 (ویرایش چهارم)

گزارش مقدماتی زمين‌لرزه 21 آبان‌ماه 1396 سرپل ذهاب استان کرمانشاه با بزرگای گشتاوری 7/3 (ویرایش سوم)