گزارش مقدماتی گروه شناسایی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (81/4/1) چنگوره (آوج) (Mw=6.4)