از مراجعه کنندگان محترم به این سایت درخواست می شود چنانچه زلزله ای را احساس کردند مطالب زیر را تکمیل و ارسال نمایند
وضعیت شما در هنگام وقوع زلزله
تجربه شما از زلزله:
درصورت تمایل میتوانید اطلاعات زیر را تکمیل نمایید