گزارش مقدماتی زمين‌لرزه 4 آذرماه 1397، جنوب باختری سرپل ذهاب استان کرمانشاه با بزرگای 6/4 (ویرایش 1)