زمین‌لرزه‌های اردیبهشت ماه زرند

زمین‌لرزه یکشنبه شب 84/2/11 هجدک (زرند)

زمینلرزه ای با بزرگای 5.4 در مقیاس محلی ریشتر و 5.7 در مقیاس امواج پیکری Mb ساعت 28: 23 یکشنبه شب 84/2/11 در شرق زرند به مختصات ‌جغرافیایی 30.79 درجه عرض شمالی و 57.01 درجه طول شرقی و در عمق 14 کیلومتری زمین به وقوع پیوست. این زمینلرزه در 14 ایستگاه لرزه نگاری باند پهن سه مولفه ای پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ثبت و مورد پردازش قرار گرفته است. کانون زمینلرزه در فاصله 42 کیلومتری شرق زرند و در شمال شهر چترود قرار گرفته است. این زلزله با توجه به موقعیت کانون آن که براساس شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه در حدود روستای هجدک ( زرند) واقع است، پسلرزه زلزله 83/12/4 داهوئیه( زرند) با بزرگای 6.5 Mw می باشد. به احتمال فراوان بخش شرقی گسل داهوئیه که در زلزله قبلی فعال شده بود و یا یک قطعه دیگر از گسل که در مجاور قطعه جابه جا شده قبلی واقع بوده است در زلزله 84/2/11 فعال شده است. این رویداد لرزه ای با وقوع 50 رویداد لرزه ای دیگر همراه بوده است که بزرگترین آنها به ترتیب 4.3، 4.1،3.2 و 3.1 در مقیاس محلی ریشتر بوده اند.

زمین‌لرزه شنبه شب 84/2/24 هجدک (زرند)

زمینلرزه ای با بزرگای 5.3 در مقیاس محلی ریشتر ساعت 34: 22 شنبه 84/2/24 به وقت محلی در شرق زرند به مختصات ‌جغرافیایی 30.81 درجه عرض شمالی و 57.03 درجه طول شرقی واقع در عمق 14 کیلومتری از سطح زمین بوقوع پیوست. این زمینلرزه تقریباً در همان نقطه ای رویداد که هفته گذشته در ساعت 28: 23 یکشنبه 11/2/84 به وقت محلی زمینلرزه ای به بزرگای 5.4 در مقیاس محلی ریشتر رویداده بود. این زمینلرزه در تمام ایستگاههای شبکه لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه ثبت و مورد پردازش قرار گرفته است. کانون این زمینلرزه حدوداً در فاصله 43 کیلومتری شرق زرند قرار گرفته است. این رویداد لرزه ای 30 رویداد لرزه ای دیگر را به همراه داشته است که قوی ترین آنها با بزرگی 3.3 و 3.0 در مقیاس محلی ریشتر بوده اند. مشخصات این رویداد و برخی رویدادهای همراه آن در وب سایت پژوهشگاه ارائه شده است.
گسل داهوئیه پس از جنبا شدن در زلزله 83/12/4 داهوئیه (زرند) با روند شرقی- غربی فعال شده و در هفته‌های اخیر ( به ویژه دو رویداد زلزله 84/2/11 و 84/2/24هجدک) در قسمتهای منتهی الیه شرقی خود لرزه خیزی نشان می دهد. این زلزله‌ها یا مربوط به فعال شدن قسمت شرقی گسل داهوئیه و یا پسلرزه‌های مربوط به همان قطعه ای است که موجب زلزله 83/12/4 داهوئیه زرند گردید.

Map_zarand_eq2.24b