گزارش مقدماتی سازه ای از زلزله با بزرگای 6 دوقلعه شهرستان فریمان، خراسان رضوی 1396/1/16