گزارش زمين لرزه های 1386/8/28 جنوب خاوری ياسوج و 1386/8/29 شمال خاوری باغ ملک

گزارش فوری لرزه خیزی اخیر جنوب غرب ایران زلزله‌های شوشتر و پل دختر در آبانماه و آذر ماه 1383