نقشه های لرزش زمین برای زمین لرزه 19 آبان ماه 1389 هجری شمسی، هرمزگان

نقشه های لرزش (ShakeMap) منتشر شده در این وب سایت، تنها برای مقاصد پژوهشی مشخص شده اند وتنها برآورد اولیه از لرزش زمین است. این نقشه ‌ها با استفاده از داده‌ های لرزه ‌ای ایستگاه ها تعیین شده ‌اند و در صورت دسترسی به داده ‌های بیشتر بروزرسانی می شوند.

 نقشه شدت دستگاهی

890819_intensity
  نقشه حداکثر شتاب زمین
890819_pga نقشه حداکثر سرعت زمین
890819_pgv
نقشه ‌ها ارزش رسمی ندارد و مسئولیت استفاده نادرست از اطلاعات بر عهده پژوهشگاه زلزله ‌شناسی و مهندسی زلزله نمی ‌باشد.