زمینلرزه 83/10/21 آق قلا گرگان با بزرگای 5/6

براساس تحلیل لرزه‌نگاشت‌های ثبت شده در ایستگاههای باند پهن شبکه لرزه‌نگاری، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، زمین‌لرزه زیر بوقوع پیوست:

  • شکل موج
    image002
  • شکل موج زمین‌لرزه 83/10/21 ثبت شده در شبکه ملی باند پهن ایران.
  • زمان وقوع زلزله: ساعت 22:17 به وقت محلی
  • محل وقوع: شمال گرگان ( شمال آق قلا) به مختصات 54/58درجه طول ‌جغرافیایی و 37/39 درجه عرض ‌جغرافیایی
  • بزرگای: 5/6=ML امواج محلی
    پیش از این در تاریخ 17 مهرماه 83 نیز زمین‌لرزه ای به بزرگی 6/0= ML در منطقه روی داده بود که اطلاعات مربوط به زمین‌لرزه اصلی 17 مهرماه 1383 و پس لرزه‌های بالای 4 آن در جدول زیر آمده است.

 

Date Time
(UTC)
Latitude Longitude Depth mb Ms ML Mw Region
2004/10/07 21:46:15.6 37.35 54.56 14 6.0 North-West of Gonbadkavos
2004/10/07 23:02:48.2 37.61 54.58 15 4.2 North-West of Gonbadkavos
2004/10/07 23:21:01.4 37.59 54.72 15 4.3 North-West of Gonbadkavos
2004/10/08 01:49:16.6 37.68 54.81 15 4.1 West of GonbadKavos
2004/10/08 13:45:47.7 37.46 54.66 15 4.9 North-West of Gonbadkavos

 

بدیهی است شناسایی دقیق گسل مسبب زمین‌لرزه، تعیین ابعاد گسلش و سازوکار کانونی آن پس از بررسی‌های زمین‌شناسی و تفسایر داده‌های ثبت شده در منطقه میسر خواهد بود.