زمین‌لرزه 4 اسفند 1383 شرق- جنوب شرق داهوئیه (زرند)

zarand