گزارش زمین لرزه 8 خرداد ماه 1383 منطقه فیروزآباد- کجور

زمین لرزه 8 خرداد ماه 1383 منطقه فیروزآباد- کجور

براساس تحلیل لرزه‌نگاشت‌های ثبت شده در ایستگاههای باند پهن شبکه لرزه‌نگاری، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، زمین‌لرزه زیر بوقوع پیوست:

  • زمان وقوع زلزله: ساعت 17:08 به وقت محلی
  • محل وقوع: شمال غرب بلده به مختصات 51/64 درجه طول ‌جغرافیایی و 36/37 درجه عرض ‌جغرافیایی
  • بزرگای: 6.3 =Ms امواج سطحی
  • رویداد اصلی در منطقه بلده بلافاصله با پسلرزه‌های متعددی دنبال گردید که از میان بیش از 200 پسلرزه ثبت شده در شبکه لرزه‌نگاری باند پهن پژوهشگاه، تعداد حدود 75 پسلرزه که دارای بزرگای بیش از 2 بوده و با دقت خوبی تعیین محل شده‌اند، در شکل و جدول زیر نشان داده شده‌اند.
  • ساز‌و‌کار تعیین لرزه اصلی دلالت بر گسلش از نوع معکوس دارد که از مشخصه‌های غالب زمین‌لرزه‌ها در البرز مرکزی می‌باشد.
  • معرفی گسل یا گسل‌های مسبب زمین‌لرزه اصلی 83/3/8 در منطقه بلده در حال حاضر با توجه به اطلاعات موجود امری دشوار به نظر می‌رسد. ولی با نگاهی به موقعیت گسل‌های البرز مرکزی، روند پسلرزه‌ها و بویژه سازوکار کانونی رویداد اصلی را می‌توان به یکی از گسل‌های تراستی با روند شمال غرب – جنوب شرق واقع در دامنه شمالی البرز نسبت داده شوند. در این میان فعالیت گسل‌های کجور و یا شمال البرز (شکل 2) بعنوان عامل ایجاد رویدادهای اخیر محتمل‌تر بنظر می‌رسد.
  • بدیهی است شناسایی دقیق گسل مسبب زمین‌لرزه، تعیین ابعاد گسلش و سازوکار کانونی آن پس از بازگشت گروه شناسایی و بررسی‌های زمین‌شناسی و پردازش و تفاسیر داده‌های ثبت شده در شبکه لرزه‌نگاری محلی نصب شده در منطقه میسر خواهد بود.

جدول شماره 1: مشخصات زلزله اصلی و پسلرزه‌ها (Ms امواج سطحی، ML امواج محلی)

DATE TIME LAT-N LONG-E DEPTH mb Ms ML REGION
2004/07/22 02:05:32.4 36.51 51.54 28 2.9 BALADEH
2004/07/21 12:11:48.4 36.56 51.59 15 3.2 BALADEH
2004/07/18 13:44:19.0 36.53 51.44 28 2.8 BALADEH
2004/07/11 13:16:48.5 36.40 51.41 28 3.3 BALADEH
2004/07/03 06:43:31.2 36.45 51.41 15 2.9 BALADEH
2004/06/27 04:51:35.5 36.49 51.40 12 3.3 BALADEH
2004/06/24 02:36:28.6 36.47 51.42 28 2.8 BALADEH
2004/06/20 00:55:02.1 36.52 51.32 29 2.2 BALADEH
2004/06/19 01:54:41.0 36.58 51.54 28 2.4 BALADEH
2004/06/18 03:39:50.4 36.17 51.96 28 3.3 BALADEH
2004/06/17 21:48:19.8 36.44 51.64 28 2.3 BALADEH
2004/06/16 21:36:40.3 36.52 51.38 28 2.0 BALADEH
2004/06/16 06:53:26.5 36.41 51.59 28 2.4 BALADEH
2004/06/15 20:51:35.0 36.48 51.52 28 2.2 BALADEH
2004/06/15 20:31:43.9 36.46 51.65 28 2.2 BALADEH
2004/06/12 21:31:01.2 36.505 51.580 28 3.5 BALADEH
2004/06/12 06:43:42.0 36.445 51.517 28 3.3 BALADEH
2004/06/10 22:01:14.0 36.495 51.397 28 2.1 BALADEH
2004/06/10 06:27:23.0 36.418 51.703 28 2.7 BALADEH
2004/06/09 19:29:46.4 36.356 51.640 28 2.4 BALADEH
2004/06/09 08:27:03.6 36.403 51.515 28 2.8 BALADEH
2004/06/09 05:25:18.0 36.365 51.677 28 3.0 BALADEH
2004/06/09 02:07:33.3 36.499 51.553 28 2.3 BALADEH
2004/06/08 19:13:10.1 36.446 51.522 28 2.2 BALADEH
2004/06/08 10:46:24.5 36.482 51.512 28 2.7 BALADEH
2004/06/08 09:06:08.3 36.323 51.546 28 2.8 BALADEH
2004/06/08 04:34:36.3 36.475 51.383 28 2.5 BALADEH
2004/06/08 02:24:46.8 36.417 51.407 28 2.4 BALADEH
2004/06/07 23:11:59.7 36.439 51.402 28 2.2 BALADEH
2004/06/07 08:22:18.4 36.420 51.586 28 2.4 BALADEH
2004/06/07 04:01:23.0 36.411 51.506 28 3.9 BALADEH
2004/06/06 17:20:15.8 36.446 51.655 28 2.8 BALADEH
2004/06/06 06:08:21.2 36.443 51.415 28 2.8 BALADEH
2004/06/06 02:20:10.9 36.339 51.635 28 3.3 BALADEH
2004/06/05 23:22:38.7 36.550 51.547 28 2.3 BALADEH
2004/06/05 22:12:45.3 36.443 51.520 28 3.0 BALADEH
2004/06/05 20:58:14.3 36.421 51.439 28 3.2 BALADEH
2004/06/05 19:08:48.5 36.486 51.531 28 2.5 BALADEH
2004/06/05 00:10:45.3 36.408 51.401 28 2.8 BALADEH
2004/06/04 23:45:05.7 36.399 51.670 28 2.4 BALADEH
2004/06/04 14:30:31.1 36.543 51.537 45 2.8 BALADEH
2004/06/04 08:35:21.3 36.363 51.656 28 2.5 BALADEH
2004/06/04 08:18:53.2 36.367 51.555 28 2.4 BALADEH
2004/06/04 06:31:37.2 36.484 51.418 28 2.3 BALADEH
2004/06/03 20:15:25.6 36.452 51.645 28 2.8 BALADEH
2004/06/03 17:26:11.2 36.443 51.517 28 3.5 BALADEH
2004/06/03 07:37:27.0 36.449 51.651 28 2.5 BALADEH
2004/06/03 03:43:45.1 36.410 51.510 28 3.0 BALADEH
2004/06/02 20:41:19.6 36.496 51.511 28 3.1 BALADEH
2004/06/02 18:46:24.9 36.474 51.642 28 2.2 BALADEH
2004/06/02 11:12:25.6 36.506 51.410 28 3.0 BALADEH
2004/06/02 10:55:27.2 36.476 51.536 28 3.4 BALADEH
2004/06/02 07:27:32.3 36.410 51.621 6 3.5 BALADEH
2004/06/02 03:13:36.5 36.382 51.475 28 2.2 BALADEH
2004/06/01 23:38:09.7 36.410 51.429 28 2.0 BALADEH
2004/06/01 18:15:47.5 36.542 51.472 28 2.4 BALADEH
2004/06/01 16:28:34.1 36.397 51.638 33 3.2 BALADEH
2004/06/01 10:57:46.7 36.454 51.419 28 2.7 BALADEH
2004/06/01 09:33:15.3 36.431 51.647 28 3.5 BALADEH
2004/06/01 08:15:20.7 36.463 51.762 33 2.6 BALADEH
2004/06/01 06:22:01.7 36.396 51.451 28 2.6 BALADEH
2004/06/01 03:55:12.6 36.418 51.520 28 3.3 BALADEH
2004/06/01 03:22:26.2 36.389 51.718 28 3.2 BALADEH
2004/06/01 02:41:28.7 36.378 51.464 28 3.3 BALADEH
2004/06/01 00:35:32.6 36.456 51.497 28 3.2 BALADEH
2004/05/31 23:04:42.8 36.398 51.348 28 2.0 BALADEH
2004/05/31 22:27:01.8 36.300 51.449 15 2.2 BALADEH
2004/05/31 22:23:25.9 36.393 51.435 28 2.2 BALADEH
2004/05/31 22:05:34.6 36.542 51.670 12 3.3 BALADEH
2004/05/31 17:57:00.5 36.318 51.418 34 2.1 BALADEH
2004/05/31 08:12:16.7 36.463 51.264 14 3.7 BALADEH
2004/05/31 07:30:29.7 36.430 51.746 26 2.3 BALADEH
2004/05/31 03:43:38.1 36.320 51.638 15 2.4 BALADEH
2004/05/30 19:27:02.0 36.424 51.663 10 4.6 BALADEH
2004/05/30 18:03:19.0 36.449 51.452 28 2.7 BALADEH
2004/05/30 17:12:01.7 36.479 51.529 28 3.1 BALADEH
2004/05/30 16:18:24.6 36.268 51.442 28 3.2 BALADEH
2004/05/30 15:48:46.8 36.442 51.463 28 3.5 BALADEH
2004/05/30 13:09:55.6 36.415 51.455 28 4.0 BALADEH
2004/05/30 12:41:41.5 36.519 51.361 28 3.1 BALADEH
2004/05/30 11:49:02.3 36.360 51.367 28 2.8 BALADEH
2004/05/30 08:57:06.0 36.188 51.492 28 2.9 BALADEH
2004/05/30 07:48:53.1 36.464 51.382 28 3.5 BALADEH
2004/05/30 06:07:36.6 36.451 51.657 28 2.9 BALADEH
2004/05/30 02:41:27.7 36.461 51.450 28 3.6 BALADEH
2004/05/30 01:42:41.8 36.403 51.613 28 4.5 BALADEH
2004/05/30 00:05:17.4 36.238 51.511 7 2.7 BALADEH
2004/05/29 23:37:51.4 36.579 51.205 43 2.9 BALADEH
2004/05/29 23:05:46.8 36.487 51.361 28 2.6 BALADEH
2004/05/29 22:55:19.3 36.439 51.369 28 3.9 BALADEH
2004/05/29 19:58:19.7 36.465 51.455 28 3.5 BALADEH
2004/05/29 18:42:45.1 36.438 51.418 28 3.8 BALADEH
2004/05/29 18:38:07.9 36.451 51.376 28 4.6 BALADEH
2004/05/29 17:30:26.8 36.496 51.444 28 3.9 BALADEH
2004/05/29 15:41:03.6 36.469 51.420 28 3.9 BALADEH
2004/05/29 15:23:49.5 36.502 51.352 28 3.3 BALADEH
2004/05/29 15:03:49.6 36.509 51.416 28 3.2 BALADEH
2004/05/29 14:56:46.1 36.456 51.440 28 3.7 BALADEH
2004/05/29 13:34:24.6 36.390 51.390 28 3.3 BALADEH
2004/05/29 13:01:55.1 36.523 51.382 28 3.4 BALADEH
2004/05/29 12:56:43.7 36.507 51.424 28 3.6 BALADEH
2004/05/29 11:01:32.9 36.420 51.383 28 4.2 BALADEH
2004/05/29 10:20:40.0 36.374 51.413 28 3.6 BALADEH
2004/05/29 09:23:51.3 36.41 51.35 28 4.7 BALADEH
2004/05/29 06:34:14.0 36.436 51.439 28 3.2 BALADEH
2004/05/29 06:14:20.1 36.475 51.415 28 3.4 BALADEH
2004/05/29 05:34:50.5 36.444 51.433 28 2.8 BALADEH
2004/05/29 04:53:04.4 36.370 51.421 28 3.7 BALADEH
2004/05/29 04:12:35.6 36.413 51.708 28 3.9 BALADEH
2004/05/29 03:54:27.8 36.477 51.407 28 3.3 BALADEH
2004/05/29 03:35:23.6 36.415 51.746 28 3.5 BALADEH
2004/05/29 01:57:58.0 36.368 51.377 28 2.9 BALADEH
2004/05/29 01:09:57.4 36.510 51.397 9 2.8 BALADEH
2004/05/29 00:25:48.1 36.360 51.432 28 3.4 BALADEH
2004/05/28 23:53:57.3 36.389 51.705 28 3.1 BALADEH
2004/05/28 23:07:27.7 36.391 51.404 28 2.6 BALADEH
2004/05/28 22:50:37.7 36.439 51.383 28 2.4 BALADEH
2004/05/28 22:32:34.9 36.366 51.386 28 2.6 BALADEH
2004/05/28 21:31:25.6 36.413 51.676 28 3.1 BALADEH
2004/05/28 21:24:47.5 36.444 51.731 15 2.9 BALADEH
2004/05/28 21:22:48.5 36.372 51.426 28 2.5 BALADEH
2004/05/28 21:03:35.2 36.323 51.439 28 3.5 BALADEH
2004/05/28 20:49:25.9 36.451 51.379 28 2.8 BALADEH
2004/05/28 20:32:57.3 36.460 51.421 28 3.3 BALADEH
2004/05/28 20:31:20.8 36.419 51.406 28 3.2 BALADEH
2004/05/28 20:25:31.5 36.178 51.476 28 3.4 BALADEH
2004/05/28 20:16:55.6 36.519 51.365 28 2.7 BALADEH
2004/05/28 20:14:29.1 36.434 51.676 28 2.6 BALADEH
2004/05/28 20:09:18.1 36.411 51.373 28 3.1 BALADEH
2004/05/28 20:07:26.3 36.405 51.389 28 3.2 BALADEH
2004/05/28 19:47:05.6 36.368 51.448 28 4.8 BALADEH
2004/05/28 18:54:50.5 36.280 51.540 15 2.5 BALADEH
2004/05/28 18:46:36.6 36.274 51.530 15 2.3 BALADEH
2004/05/28 18:43:38.9 36.284 51.580 15 2.3 BALADEH
2004/05/28 18:33:13.2 36.364 51.595 15 2.7 BALADEH
2004/05/28 18:25:04.9 36.396 51.569 33 3.1 BALADEH
2004/05/28 18:10:19.7 36.364 51.593 15 2.3 BALADEH
2004/05/28 17:51:21.5 36.275 51.388 15 3.2 BALADEH
2004/05/28 17:34:51.3 36.485 51.361 22 3.3 BALADEH
2004/05/28 17:17:26.6 36.413 51.551 23 2.8 BALADEH
2004/05/28 16:45:21.5 36.260 51.460 28 2.8 BALADEH
2004/05/28 16:37:51.4 36.362 51.560 35 2.0 BALADEH
2004/05/28 15:35:05.0 36.455 51.494 28 2.4 BALADEH
2004/05/28 15:30:26.0 36.403 51.731 9 1.7 BALADEH
2004/05/28 15:20:49.8 36.392 51.531 28 2.6 BALADEH
2004/05/28 15:09:09.2 36.491 51.825 28 2.6 BALADEH
2004/05/28 15:01:18.3 36.458 51.588 26 2.5 BALADEH
2004/05/28 14:49:53.7 36.370 51.611 15 2.6 BALADEH
2004/05/28 14:47:51.3 36.493 51.373 10 2.8 BALADEH
2004/05/28 14:38:29.7 36.408 51.673 15 2.5 BALADEH
2004/05/28 14:28:27.7 36.372 51.706 28 3.0 BALADEH
2004/05/28 14:20:22.7 36.447 51.731 20 2.8 BALADEH
2004/05/28 13:35:56.0 36.397 51.613 28 4.4 BALADEH
2004/05/28 13:28:43.5 36.330 51.611 15 3.0 BALADEH
2004/05/28 13:26:28.8 36.406 51.781 15 2.9 BALADEH
2004/05/28 13:15:07.4 36.447 51.592 37 4.6 BALADEH
2004/05/28 13:07:11.2 36.339 51.670 28 3.9 BALADEH
2004/05/28 12:38:46.1 36.371 51.643 28 6.3 BALADEH

رکوردهای زلزله اصلی

e045tc38

Baladeh