نقشه های لرزش زمین، زمین لرزه 21 اردیبهشت ماه 1392 هجری شمسی، بشاگرد

نقشه های لرزش (ShakeMap) منتشر شده در این وب سایت، تنها برای مقاصد پژوهشی مشخص شده اند وتنها برآورد اولیه از لرزش زمین است. این نقشه ‌ها با استفاده از داده‌ های لرزه ‌ای ایستگاه ها تعیین شده ‌اند و در صورت دسترسی به داده ‌های بیشتر بروزرسانی می شوند.

نقشه لرزش برای حداکثر شدت زمین
intensity-bsh
نقشه لرزش برای حداکثر شتاب زمین
pga-bsh
نقشه لرزش برای حداکثر سرعت زمین
pgv-bsh
نقشه اطلاع رسانی
tvmap-bsh
نقشه ‌ها ارزش رسمی ندارد و مسئولیت استفاده نادرست از اطلاعات بر عهده پژوهشگاه زلزله ‌شناسی و مهندسی زلزله نمی ‌باشد.