گزارش مقدماتی زمين‌لرزه 21 آبان‌ماه 1396 سرپل ذهاب استان کرمانشاه با بزرگای گشتاوری 7/3 (ویرایش چهارم)

گزارش مقدماتی سازه ای از زلزله با بزرگای 6 دوقلعه شهرستان فریمان، خراسان رضوی 1396/1/16